Verklaring van registratie

Het bestuur van de Stichting Normering Arbeid verklaart dat door een geaccrediteerde inspectie-instelling is vastgesteld dat

ElektroRail | De Meern

voldoet aan de normen zoals vastgelegd in het Handboek Normen SNA en is opgenomen in het Register Normering Arbeid.

Het register is te raadplegen op www.normeringarbeid.nl.

Deze verklaring is alleen geldig in combinatie met een actuele vermelding in het register. Het register is hierin te allen tijde leidend. Aanpassingen in het register vinden dagelijks plaats.

Wij leiden mensen op

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent hierbij:

ElektroRail | De Meern

als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB met twee doelen: 1) Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. 2) Bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. SBB verbindt beroepsonderwijs en bedrijfsleven op landelijk, sectoraal en regionaal niveau.

ISO 9001:2015

Ons kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt ons om te beoordelen of onze organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van de klant. De norm is het instrument bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van de doeltreffendheid van ons KMS.

VCA** 2017/6.0

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst waarmee wij aantonen dat wij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen. Dit alles is geïntegreerd in ons KMS systeem.

Verklaring lidmaatschap

Hiermee verklaart ondergetekende dat

ElektroRail | Arnhem

lid is van UNETO-VNI sinds: 16-04-2018 en staat ingeschreven onder nummer 367144.

Safety Culture Ladder
SCL Original Certificaat

De Safety Culture Ladder ( “de Veiligheidsladder”) is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De SCL is bedoeld om ons en onze leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Op dit moment staan wij op laddertrede 3.

CO2-Bewust Certificaat Niveau 5

De wereld is in beweging. Niet alleen is dit te zien in de verandering van het klimaat, maar ook de visie van de samenleving over hoe we horen te leven is in verandering. We vinden het steeds gewoner worden om in ons dagelijks leven rekening te houden met het milieu en CO2-uitstoot. Elektrorail vindt het niet meer dan vanzelfsprekend om hier een voortrekkersrol in te spelen. Dat wij actief met deze ambitie bezig zijn, valt duidelijk te zien binnen en buiten de organisatie.

In het jaarverslag rapporteren we over de voortgang ten opzichte van de doelstellingen voor het bedrijf en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. Dit jaarverslag vormt een stimulans om bij voortduring te werken aan de realisatie van de CO2-reductiedoelstellingen voor scope 1, 2 en 3. In het jaarverslag zijn ook de doelstelling op lange termijn opgenomen. In het Energiemeetplan ligt vast wanneer wij de verschillende energiestromen meten en hoe onze stuurcyclus er uit ziet.

Wij verwijzen u graag door naar de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO): Certificaathouders

Tevens verwijzen wij u graag door naar de website van ons keteninitiatief: Stichting Nederland CO2 Neutraal

De aansluiting bij dit initiatief wordt als zeer positief ervaren. In het jaarverslag kunt u de ontwikkelingen hiervan teruglezen.

waar kennis en techniek samenkomen

Neemt u gerust contact met ons op.